تبلیغات
مجله خبری سلامت - اختلال PTSD صفحه سوم
در پژوهش انجام شده مقایسه شاخص نگرش به زندگی در بین جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با و بدون سابقه سوء مصرف مواد در بیمارستان شهید رجایی اصفهان(حاجی عابد و همکاران،91). بروز اختلال استرس پس از سانحه در میان برخی از رزمندگان، از جمله مشکلات جنگ ایران و عراق، بوده است، پژوهش های مختلفی نشان داده است این اختلال، با اختلالات دیگری از جمله سوء مصرف مواد همبودی بالایی دارند و متاسفانه درصدی از جانبازان دوران جنگ نیز گرفتار سوء مصرف مواد مخدر شده اند.

پژوهش حاضر به بررسی اثر دسته ای از عوامل روانشناختی فردی بر سوء مصرف مواد این جانبازان پرداخته است. فرضیه اصلی تحقیق، وجود تفاوت معنادار در شاخص نگرش به زندگی در جانبازان بدون سابقه سوء مصرف در مقایسه با جانبازان با این سابقه بوده است. بنابراین هدف این پژوهش نیز مقایسه همین متغیرها در بین گروه آزمودنی پژوهش بود.مواد و روش ها : جهت دستیابی به اهداف پژوهش، از بین جانبازان مبتلا به استرس پس از سانحه ی بستری شده در بیمارستان شهید رجایی اصفهان در طول 9ماه، تعداد 120 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند، از این تعداد 60 نفر با سابقه و 60 نفر بدون سابقه سوء مصرف مواد بودند و از نظر برخی ویژگی های جمعیت شناختی نیز با یکدیگر همتا شده بودند، سپس میزان نگرش به زندگی آزمودنی ها به وسیله پرسشنامه مربوطه سنجیده شد. migna.ir به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (محاسبه میانگین و انحراف معیار) و برای بررسی فرضیه ها از آمار استنباطی (آزمون T مستقل) استفاده شد.

یافته ها: بین میانگین نمرات شاخص نگرش به زندگی آزمودنی ها بدون سابقه و با سابقه سوء مصرف مواد تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین بین دو گروه آزمودنی، به لحاظ میانگین نمرات خرده مقیاس چهارچوب تفاوت معناداری وجود داشت. بین دو گروه آزمودنی ها، به لحاظ نمرات خرده مقیاس تکمیل، تفاوت معناداری وجوودنداشت.
-
بحث و نتیجه گیری
پرورش نگرش مثبت به زندگی، می تواند در زمینه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در جانبازان و بهبودی سریعتر جانبازان گرفتار این اختلال، موثر باشد.

در پژوهش نشانگان اختلال استرس پس از سانحه و همبودی آن با اختلال های دیگر در نوجوانان زلزله زده 11 تا 16 ساله شهر بم (گلزاری و همکاران،88)

هدف: هدف این پژوهش بررسی نشانگان اختلال استرس پس از سانحه وهمبودی افسردگی، اضطراب، خشم و تجزیه یا اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) بر اساس تفاوت جنسیتی در دو گروه نوجوانان دختر و پسر زلزله زده شهر بم و مقایسه آن با نوجوانان بهنجار شهر تهران بود.
روش : 1000 دانش آموز 11 تا 16 ساله شهر بم (300 پسر و 700 دختر) با نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در دو مقطع تحصیلی به عنوان گروه آزمایش، و 3042 دانش آموز 11 تا16 ساله شهر تهران به عنوان گروه ملاک مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با دو ابزار سیاهه مقیاس رویداد آسیب را برای کودکان (فرم A) و قیاس نشانگان استرس پس از سانحه (فرم مصاحبه) گردآوری و به روش های همبستگی، t مستقل، مجذور کای دو متغیره، ((χ)^2 و کروسکال والیس تحلی شدند.
یافته ها: نوجوانانی که رویداد آسیب را را تجربه کرده بودند، بیش از نوجوانان بهنجار، نشانگان افسردگی، اضطراب، استرس پس آسیبی، خشم و تجزیه را گزارش کردند (P≤0/01) در گروه مبتلایان به PTSD، دختران همه نشانه های PTSD را به استثنای نشانه های خشم، بیش از پسران گزارش کردند، اما فراوانی نشنه های PTSD در حد بیمارگونه (T≥65) در پسران بیش از دختران بود، هر چند این تفاوت معنی دا رنبود. فراوانی PTSD در گروه آزمایشی 20% بود.

نتیجه گیری: همبودی بالایی بین نشانگان اختلال استرس پس ازآسیب با سایر نشانگان وجود دارد كه می تواند منجر به گزارش بالای فراوانی اختلال استرس پس از سانحه شود. گر چه آسیب پذیری روانی در پسران بیش از دختران بود، ولی به نظر میرسد انتظارات نقش جنسیتی در ابراز هیجانات عاطفی و نحوه بیان نشانگان روانی در این مسأله نقش داشته باشد.

در بررسی تاثیر برنامه ماساژ و تمرین درمانی بر سردرد تنشی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه(دهسرائی مهدی و همکاران،91).
سردرد تنشی شایعترین نوع سردردهای اصلی و از دردهای شایع افراد مبتلا به اختلا ل استرس پس از سانحه محسوب می شود و در درمان آن از دارو درمانی، تمرین درمانی، آرام سازی و روش های کاهش استرس استفاده می شود.
تحقیقات انجام شده تاثیر روش هایی همچون طب سوزنی، ماساژ، تمرین بدنی و فیزیوتراپی را به تفکیک گزارش نموده اند اما تحقیق جامعی در مورد این روش ها به صورت همزمان دیده نشد.
هدف این تحقیق بررسی تاثیر مجموعه درمانی تمرینات پاسچرال و ثابت کننده های سر و گردن و یک برنامه ماساژ بر فاکتورهای شدت، تناوب و طول مدت سردرد تنشی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه است.

مواد و رو شها : تعداد 30 نفر آزمودنی مبتلا به سردرد تنشی از یک مطب تخصصی مغز و اعصاب به صورت تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و درمان تقسیم شدند. هر دوگروه اطلاعات مربوط به سردرد را در دوره های پیش از درمان ودرمان تکمیل نمودند. برای ثبت شدت سردردها از مقیاس آنالوگ عددی درد (NAS) استفاده شد. ماساژ و تمرینات منتخب درمانی به عنوان روش درمانی مورد استفاده قرار گرفتند. برای آنالیز داده ها از اندازه گیری های مکرر آنوا و همچنین آزمون t استودنت همبسته و مستقل استفاده شد.

یافته ها : نتایج آزمون ها نشان داد به جز فاکتور تناوب سردرد (f 1.24 = 0.007 , p=0.934) ، که تفاوت معنی داری بین دو گروه نداشت فاکتور های شدت (f 1.24 = 84.61, p=0.001) و طول مدت سردرد (f 1.24 = 36.011 , p=0.0001) ، بین دو گروه کنترل و درمان تفاوت معنی داری داشتند.

بحث : در مقایسه با تحقیقات انجام شده در زمینه درمان بدنی بیماران مبتلا به سردرد تنشی می توان نتیجه گرفت که استفاده مجموعه ای از برنامه های درمانی نسبت به استفاده مجزا از آن ها تاثیر بیشتری دارد.

در پژوهش مروری بر درمان دارویی كابو سهای شبانه در اختلال استرس پس از سانحه جنگ (دنیوی،امیری،88).هدف این مقاله بررسی درمان های دارویی كابوس های شبانه در اختلال استرس پس از سانحه جنگ است.

مواد و رو شها: مطالعه از نوع مروری می باشد. در مقاله های منتشر شده در سالهای2008-1997 با استفاده از كلمات كلیدی Nightmare, Post Traumatic Stress disorder, PTSD اختلال استرس پس از سانحه و كابوس شبانه در موتورهای جستجوگر اینترنت Yahoo و Google و پایگاه های اطلاعات پزشکی Pubmed و Iranmedex تعداد 24 مقاله انتخاب و این مقاله تهیه شد.

یافته ها: در اختلال استرس پس از سانحه نقش سیستم های نوروترانسمیتری مشخص شد که شامل سیستم نورادرنرژیك و گیرند ه های آن و سیستم سروتونرژیك می باشند، migna.ir عوامل كاهنده سیستم نورادرنرژیك باعث كاهش علایم، منجمله كابوسهای شبانه می شوند كه شامل: پرازوسین، كلونیدین و گانفیسین و پروپرانولول است.

در سیستم سروتونرژیك، بلوك كنند ه های گیرند ه های سروتونین همانند ترازودون و نفازودون و سیپروهپتادین در درمان كابوس های شبانه موثر بوده اند. مهار كننده های باز جذب انتخابی سروتونین (SSRIs) مثل: پاروكستین، سرترالین و فلوكستین در بهبود كیفیت زندگی و آشفتگی های خواب موثر بوده اند.

بحث و نتیجه گیری :
با توجه به تعدد مقاله ها و مقایسه پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج كشور پرازوسین و نفازودون دو داروی موثر در درمان كابوس های شبانه می باشند.
درمقایسه اثر گروه درمانی شناختی- رفتاری و مداخلات حمایتی گروهی بر نشانه های اختلال استرس پس از سانحه با گروه شاهد در نوجوانان بازمانده از زلزله بم(محمودی قرایی و همکاران ،85). هدف بازگوئی روانشناختی و روشهای شناختی رفتاری و فعالیتهای حمایتی در پیشگیری و درمان نشانه های اختلال استرس پس از سانحه به كار رفته اند. در این مطالعه این روشها را به صورت مجزا و در ترکیب با هم در درمان PTSD ناشی از زلزله بم در نوجوانان بررسی و با گروه کنترل مقایسه می نمائیم.

روش بررسی: در یك كارآزمائی عرصه ای چند گروهی كنترل شده، نوجوانانی كه نشانه های اختلال استرس پس از سانحه زلزله بم را داشته و نیازمند درمان داروئی نبودند تحت مداخلات گروهی شامل بازگوئی روانشناختی و درمان های شناختی– رفتاری و مداخلات حمایتی ورزشی- هنری قرار گرفته و با گروه شاهد مقایسه شدند.

یافته ها:
تعداد 200 نفر وارد مطالعه شدند و در سه گروه مداخله و یک گروه شاهد قرار گرفتند. 31 نفر به دلیل مهاجرت و یا تمایل شخصی از مطالعه خارج شدند. فقط بین گروه تحت مداخلات رفتاری- شناختی و گروه شاهد در کاهش میانگین کل نشانه های PTSD و کاهش میانگین نشانه های اجتناب تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. تفاوت سایر گروه ها با گروه شاهد و با یکدیگر معنی دار نبود.
-
نتیجه گیری:
مداخلات رفتاری – شناختی گروهی می توانند بربرخی نشانه های PTSD موثر باشند. 
بالا